IMPRESSUM dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

www.ad4net.eu je internetová prezentace
AD4NET s.r.o.

Za obsah odpovídá:
AD4NET, s.r.o.
Rejstříkový soud: Plzeň, oddíl C, vložka 14308
Sídlo společnosti: Sokolov
Jednatel: Ing. Tomáš Peták
IČO: 26344831

AD4NET s.r.o. je součástí společnosti Tenhil GmbH & Co. KG (https://tenhil.de/)

 

VYHLÁŠKA

Provozovatelem webových stránek je společnost AD4NET s.r.o.; veškerá práva k webovým stránkám vlastní společnost AD4NET s.r.o.. Společnost AD4NET s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, následné nebo sankčně nahrazované škody vzniklé v důsledku používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi. Veškeré informace zveřejněné prostřednictvím těchto webových stránek poskytuje společnost AD4NET s.r.o. podle svého nejlepšího vědomí. Všechny tyto informace však v maximálním rozsahu povoleném zákonem nezakládají žádnou záruku, prohlášení nebo odpovědnost společnosti AD4NET s.r.o..

Společnost AD4NET s.r.o. může dle vlastního uvážení a bez jakékoliv odpovědnosti tyto webové stránky zcela nebo částečně upravit a kdykoliv bez předchozího upozornění přerušit jejich provoz. Nastavením odkazu na externí webové stránky (dále jen "hypertextové odkazy") společnost AD4NET s.r.o. nepřijímá tyto webové stránky ani jejich obsah za své vlastní. Společnost AD4NET s.r.o. dále neodpovídá za dostupnost těchto webových stránek nebo jejich obsah.